Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

PNS Pendik Nişasta San.A.Ş., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşıldığı kişiler, toplamasına ilişkin hukuki nedenler ve KVKK’den doğan haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

a) Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PNS Pendik Nişasta San.A.Ş. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Toplanan Kişisel veriler,
ŞİRKET, Şirket içerisindeki giriş kapıları, güvenlik kulübesi, fabrika içi yollar, bina dış cephesi, otopark, depolar, gibi alanlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapmakta, yapmış olduğunuz ziyarete binaen yine güvenlik sebebiyle TC Kimlik Numarası, Adı soyadı ve Çalıştığı Şirketin Adı gibi kişisel verileriniz toplamaktadır. 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Kişisel verileriniz, KVKK ile düzenlenen ilkeler ve işleme şartları uyarınca genel güvenliği sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini takip ve tesis etmek, işyerine giriş ve çıkışın kontrolü, üretim işleyişinin sağlanması, işyerinde üçüncü kişilerin suç işlemesinin önlenmesi ve tespit edilmesi gibi sebeplerle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.  

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kamera görüntüleri gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket, polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri, idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşılabilecektir ve Şirket’ın bağlı bulunduğu Yıldız Holding A.Ş ve grup şirketleri ile paylaşılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verilerinizi güvenlik kameraları ve şirket ziyaretleriniz esnasında doğrudan tarafınızca paylaşılması suretiyle toplanacak ve işlenecektir. ŞİRKET, kişisel verileri toplarken meşru menfaat, sözleşmenin ifası ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi’nin KVKK’nin 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Ramazanoğlu Mah. Mahmutbayram Cad. No:9/2 Pendik/İSTANBUL adresindeki şirket merkezine posta yoluyla gönderebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@pendiknisasta.com.tr e-posta adresine veya pendiknisasta@hs02.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder.